ÁSZF/Jogi nyilatkozat

Jogi információk

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a W-web Kft. (Székhely: 2500 Esztergom, Telegdy Csanád u. 6. ; Cégjegyzékszám: 11-09-016198; bejegyző bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 14990100-2-11; e-mail: info@w-web.hu; telefonszám: (20)  260 0725, tárhely szolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt , 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.;  email: ceg@3in1.hu;  a továbbiakban: „Eladó” vagy „W-WEB”) és az Eladó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Eladó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”).


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.hintalovak.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik.
A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton vagy telefonon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik vagy regisztráció nélkül ügyfélszolgálatunkon jelzi vásárlási szándékát. Telefonos megrendelés esetén elektronikus úton visszaigazoljuk a megrendelést. A megrendeléssel egy időben az Ügyfél elismeri, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. 
A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelés” ikonra kattintással jön létre. A felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit digitális formában tárolunk és archiválunk min. 3 (három) hónapig megőrizve. A Vásárló bejelentkezés után megtekintheti korábbi rendeléseit és azok állapotát.
Bármilyen észrevétel, kifogás, kérdés esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz!
Elérhetőségünk:
E-mail cím: info@hintalovak.hu
Internet cím: www.hintalovak.hu
Telefon: +36 20 2600 725
Levelezési cím: 2500 Esztergom, Telegdy Csanád u. 6.

REGISZTRÁCIÓ:
Regisztráció hiányában, a vásárlás előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a Vevőnek regisztrációs űrlapot. Telefonon leadott megrendelés esetén minden alkalommal meg kell adni adatait. Az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves számla kiállításért és szállításért.

BEMUTATOTT TERMÉKEK ÉS VÉTELÁR:
A honlapon alapvetően plüss figurákkal és plüss játékokkal, valamint ezek kiegészítőivel találkozhat.
A termékek bemutatása, ára, méret adatai a termék adatlapján találhatók. Cégünk alanyi áfamentes körbe tartozik, ezért a feltüntetett árak nem tartalmaznak áfát, az áfa nem kerül felszámításra.

TELJESÍTÉS, FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS:
A W-web Kft. webáruházában történt megrendeléssel a Vevő elfogadja az általános szerződési feltételeket, melynél fogva az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyra a jelen általános szerződési feltételek az irányadók. A W-web Kft. webáruházban történő vásárlás sorána Vevő a felkínált szállítási módok (személyes átvétel, futárszolgálat) közül választja ki a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vevő minden szükséges adatot hiánytalanul megad. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a W-web Kft. felelősséget nem vállal. Termékeket kizárólag belföldre tudunk szállítani. A csomagot az Eladó a megrendelés leadásától számított 3 munkanapon belül szállítja ki a megadott szállítási címre. Amennyiben a fenti határidő bármilyen okból nem tartható, úgy a csomag feladásáról és a küldemény várható megérkezéséről az Eladó a Vevőt e-mail útján értesíti.  A Vevő a megrendelt áru vételárát és a szállítás díját a csomag kézhezvételekor fizeti meg a kézbesítőnek, tekintet nélkül arra, hogy a Vevő a vásárlás során mely szállítási módot választotta. Kivételt képez, ha Vevő a vételérat korábban banki átutalással vagy bankkártyás online fizetéssel teljesítette. Ezekben az esetekben nincs szükség a csomag átvételekor fizetésre.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:
A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokba foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az Interneten küldött és vagy fogadott bármilyen adat.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalon.
- Bármely levél vagy adat elvesztése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármely programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Weboldal-hoz való csatlakozás miatt következett be.
A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védi meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a Vevő felelős a Weboldal-hoz való kapcsolódásért és a Webáruház-ban való vásárlásért.
Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, ami nem az irányítása alatt áll.
Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Webáruházban történt megjelenítés időpontjától lép életbe.
Az Eladó szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és vagy a Webáruházat bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és az Eladó nem vonható felelősségre, ha így tesz.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Weboldalon. Bármely Vevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagyni a vásárlással.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

 


Az elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. 
"... 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló tizennégy munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszeru használatából eredő kárának megtérítését. ..."

Szavatosság

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok).

Linkek

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 
MKEH 
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:
A hintalovak.hu a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja az ide vonatkozó törvények betartásával, és azt harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adja ki.

SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA:

„Cookie”-k és „web beacon”-ök elhelyezése, célja A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek. A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak: (i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, (ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja. E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el. Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra. A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt „clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon